Referat fra Bymøde  -  17. juni 2015

Formanden bød velkommen. Valg af dirigent Ole Olsen. Ole Olsen bød velkommen og indledte med at konstatere at bymødet var lovligt og beslutningsdygtig.

Oldermanden aflægger beretning for det forgangne år. Været et par klager fra Lepo. Der skal nedskrives dato og klokkeslet angående lugtgener. Afholdt fastelavnsfest sammen med L.A. Ring hos T.R. Autoservice.
Fløng Landsbylaug har i årets løb afholdt diverse møder for de andre laug. Agenda 21 og trafikproblemer som der er på dagsordenen. Især cykelstier er et stort problem fra Fløng til Marbjerg og andre steder. Disse oplevelser bliver sendt til Kommune til gennemgang og behandling. Det er aftalt at der 1 gang om året skal afholdes møde med Borgmesteren.  Laugene udarbejder en prioritetsliste som bliver forelagt for trafiksyn.
Afholdt Tiendegilde hvor der var et pænt besøg.  Afholdelse af fest blev aflyst på grund af manglende arbejde i festudvalget.

Kassereren forelagde regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.

Valg af Oldermand som blev genvalgt. Bymænd Ole Mathiesen og Hans Jørgen Larsen blev begge genvalgt. Ronni og Nina blev genvalgt.
Ingen indkomne forslag. Ingen festudvalg for nuværende. Ukrudt angående Brønden og stien. Bylauget retter henvendelse til Driftsbyen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Underskrevet:   Torben Garlin (Protokolfører);  Egon Nielsen (Oldermand);  Ole Olsen (Dirigent)