Referat fra Bymøde  -  15. juni 2016

Formanden bød velkommen, og til dirigent blev foreslået Ole Olsen, som blev enstemmigt valgt.
Indkaldelsen var varslet d. 11/5-2016 så indkaldelsen var lovligt indkaldt.
Til protokolfører blev Torben Garlin herefter valgt.

Formanden aflagde beretning angående møde i lauget sammen med de øvrige laug og der var holdt møde med borgmesteren angående nedsættelse af projekter angående vej og trafik.
Møde med borgmesteren og teknisk forvaltning angående hvad der skal udarbejdes i forening.
Der er aftalt to møder med de andre foreninger og næste gang er det Vridsløsemagle og vi skal afholde det i februar måned 2017.
Der blev afholdt en god fastelavnsfest med stor tilslutning. Tiendegilde blev aflyst på grund af den manglende deltagelse og forventes at afholdes hvert 2. år. Deltagerantallet skal bare være min. 10 personer og derfor denne beslutning.

Regnskabet blev oplæst af Torben Garlin, og blev vedtaget.

Valg af Oldermand blev Egon genvalgt. Valg af bymænd blev Ole Olsen og Torben Garlin, og som supl. blev Claus genvalgt.
Valg af reviser blev Søren Larsen genvalgt og Hanne Gershøj blev valgt som supl.
.
Indkomne forslag. 2 fra bestyrelsen og 2 fra Karsten Yding. Vedtægtsændringerne 5,3 og 5,4 se vedlagte bilag. Vedtægtsændring §5,3 Formuens opsparing må placeres i værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier i lav risiko, der af bestyrelsen anses for pålidelige. § 5,4 Foreningens formue er båndlagt og der må ikke bruges af formuen ud over almindelig formuepleje. såsom obligationer og aktier jf. § 5,3.
Forslag fra Karsten Yding angående etablering af hjertestarter. Det blev besluttet at L.A. Ring ville tage det med på generalforsamlingen til efteråret. Forslag angående loppemarked var der ikke stemning for.
L.A. Ring havde intet udover det  gode med fastelavnsfest, og at der stadig er lugtgener. Det blev besluttet at der kommer net i fodboldmål.
Angående festudvalget står det åbent for afholdelse af fest. Borde og bænke på engen skal have en kærlig omgang.
Godik har et problem med støj og lugtgener, ser på sagen, og der er en klar aftale angående om hvor meget der må støjes og for lugtgener.
Kørsel på vejene sker for hurtigt, må indstille til nedsat kørsel da der er børn m.m.

Underskrevet:   Torben Garlin (Protokolfører);  Egon Nielsen (Oldermand);  Ole Olsen (Dirigent)