Referat fra Bymøde  -  17. september 2023


Referat af bymøde den 17. september 2023 iht. Dagsorden.

Pkt. a)
Valg af dirigent:
Nina Tønnes blev enstemmigt valgt

Pkt. b)
Valg af protokolfører:
Torben Garlin blev valgt

Pkt. c)
Oldermanden aflægger beretning og kasserer regnskab:
Punktet udgår da oldermanden er fraflyttet Baldersbrønde. Dog oplyste Dorthe Olsen at der har været
udfordringer omkring Frode Laursen omkring deres parkering og deres kørsel i Baldersbrønde.
Der har ligeledes været en dialog med Høje‐Taastrup kommune så det nye Bylaug må forholde sig til om
hvorvidt der skal ske en politianmeldelse.

Pkt. d)
Valg af oldermand:
Ronny Klugmann, Ludvig Finds Vej 10 blev valgt

Pkt. e)
Valg af bymænd samt 1 suppleant:
Dorthe Olsen og Hanne Gersvang genopstillede.
Dorthe Olsen, Baldersvej 1 blev genvalgt.
Kim Corlin, Teglevej 3A blev valgt
Lea Rasmussen, Baldersbrøndegade 14B blev valgt som 1. suppleant
Hanne Gersvang blev valgt som 2. suppleant

Pkt.f )
Valg af revisor samt 1 suppleant:
Søren Buurskov er på valg og genopstiller
Søren Buurskov genvalgt ingen suppleant pt.

Pkt. g)
Indkomne forslag:
Ronny har bemærket at der bliver kørt stærkt på vores veje. Det anbefales at man forsøger at tage den
positive dialog og retter direkte henvendelse til den enkelte bilist med anmodning om at tage hensyn til
andre og sænke farten. Eventuelt 30 km skilt og legende børn.
Forslag om at lave et velkomstbrev til nye ejere/beboere. Dette vil det nye bylaug arbejde videre med.
HTK har foreslået at der etableres lastbilparkering på Baldersbuen for at forhindre ulovligt gaderæs fra
Striben. Dette arbejdes der videre med i det nye Bylaug da en sådan parkering også medfører mange andre
ting, herunder affald mm.
Forslag til nedlæggelse af legepladsen for at spare den årlige forsikringsudgift på kr. 2.000. Forsikringen
omfatter 2 stk. fodboldmål samt den lille metal klatrestativ/galge. Bymødet besluttede at der skal ske en
nedlæggelse. Det er nu op til det nye Bylaug at finde ud af hvorvidt de 2 fodboldmål er omfattet af af HTKs
forsikring ellers kan det blive nødvendigt at fodboldmål bortskaffes.

Pkt. h)
Eventuelt:
Frode Laursens medarbejdere/tilknyttet personale holder ulovligt parkeret i området.
Parkering er forbeholdt lastbiler. Det nye Bylaug vil arbejde videre på at få det med HTK så det kun er
lastbil parkering.

Græsset på Engen bliver ikke slået overalt af HTK af hensyn til biodiversiteten, der er i samme område set
mange rotter. Det nye Bylaug vil arbejde videre med HTK om muligheden for at der mod betaling kan
foretages en græsslåning af det område som HTK ikke gør.

Vores hjemmeside: baldersbroende.dk
Claus Bundgaard har tidligere passet hjemmesiden, men har intet hørt fra de seneste ”oldermænd” så
derfor er siden nu blevet lukket ned.
Claus Bundgaard vil være Dorthe behjælpelig med genetablering af vores hjemmeside.

Søren Buurskov nævnte at man burde tjekke op med Godik, han ser som nabo en del til der foregår med
det de hælder i kloakken, der rengøring af vogne, etc. Det er HTK der skal sikre at Godik overholder
miljølovgivning mm.

Tak for at have afleveret mange e‐mail adresser til Dorthe Olsen

På bylaugets vegne