Vedtægter for Baldersbrønde Bylaug

§1. Laugets navn er Baldersbrønde Bylaug.

§1.1. Bylaugets opgave er at varetage byboernes fælles interesser i overensstemmelse med de beslutninger, som træffes på bystævnerne.

§2. Som medlemmer af Baldersbrønde Bylaug anses enhver ejer af en parcel, der er udmatrikuleret af de gamle matrikelnumre under Baldersbrønde By, forudsat at parcellen ligger i den gamle bydel eller i umiddelbar tilknytning hertil. Rækkehusparceller og udlejningsejendomme i Charlotteagerområdet samt de parceller, der er omhandlet af lokalplan 4.15.1.1, er ikke medlemmer af bylauget.

§3. Det årlige bystævne er bylaugets højeste myndighed.

§3.1. Bystævne afholdes i første halvdel af juni måned og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i skabe ved engen.

§3.2. Adgang til at deltage i bystævnet og afgive stemme på forsamlingen har ethvert medlem af bylauget med følgende begrænsninger:

a) Kun én person fra hver parcel kan give møde.

b) Såfremt medlemmet ønsker at lade sig repræsentere ved bystævne ved en anden, som ikke er medlem af bylauget, kan dette ske, såfremt repræsentanten er befuldmægtiget hertil ved skriftlig fuldmagt, som skal være Oldermanden i hænde senest 3 dage før bystævnets afholdelse. En sådan skriftlig fuldmagt vil være gyldig, indtil den tilbagekaldes skriftligt overfor bestyrelsen.

Herudover har den til enhver tid siddende formand for den grundejerforening der oprettes for de under §2 nævnte parceller under lokalplan 4.15.1.1, adgang til at give fremmøde på bystævner - det være sig ordinære eller ekstraordinære - hvor han har taleret, men ikke stemmeret. Ved formandens forfald kan han substitueres af næstformanden eller en anden af grundejerforeningen valgt stedfortræder.

§3.3. Forslag, der ønskes behandlet på bystævnet, skal være Oldermanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

§3.4. Bystævnet ledes af en blandt de fremmødte valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål med hensyn til lovlig indvarsling, forhandlinger og afstemninger. Dirigenten er endvidere ansvarlig for, at der føres en protokol over bystævnet. Denne protokol underskrives af dirigent, Oldermand og protokolfører. Bystævnet kan til enhver tid afsætte den valgte dirigent og vælge en ny.

§3.5. Bystævnet afholdes efter følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent
b) valg af protokolfører
c) Oldermanden aflægge beretning og regnskab
d) valg af Oldermand
e) valg af bymænd + 1 suppleant
f) valg af revisor + 1 suppleant
g) indkomne forslag
h) eventuelt

§3.6. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dersom nogen ønsker det, kan forlanges skriftlig afstemning.

§3.7. Ekstraordinært bystævne afholdes, når der træffes afgørelse herom på det ordinære bystævne eller på bestyrelsens foranledning eller såfremt mindst 10 medlemmer anmoder herom. Indvarsling til ekstraordinært bystævne sker med samme varsel som til ordinært bystævne.

§4. Den daglige ledelse af Baldersbrønde Bylaug forestås af den på bystævnet valgte Oldermand. Til hjælp for Oldermanden vælges 4 bymænd. Denne personkreds kaldes i daglig tale for bestyrelsen.

§4.1. Det er Oldermandens opgave at tilse, at de beslutninger, som træffes på bystævnet, bliver udført samt at varetage bylaugets interesser på enhver måde.

§4.2. Oldermanden vælges for en periode på 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§4.3. Bymændene vælges 2 ad gangen for en valgperiode på 2 år, hvorefter de afgår efter tur. Genvalg kan finde sted.

§4.4. På første bestyrelsesmøde efter bymødet konstituerer bestyrelsen sig selv med en kasserer. Kassereren og Oldermanden er ansvarlig for ind- og udbetalinger af bylaugets kasse.

§4.4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, og der føres protokol over disse møder.

§5. Bylaugets regnskabsår er 1/5 til 30/4.

§5.1. Bylaugets regnskab føres som almindeligt kasseregnskab, og kassereren samt Oldermanden er ansvarlig for tilstedeværelsen af bylaugets formue.

§5.2. Det førte kasseregnskab revideres af 2 revisorer, som påtegner regnskabet herom. Revisorerne vælges for en periode på 2 år ad gangen og afgår efter tur. Genvalg kan finde sted.

§5.3. Formuens opsparing må placeres i værdipapir, som f.eks. obligationer og aktier i lav risiko, der af bestyrelsen anses for pålidelige.

§5.4. Foreningens formue er båndlagt og der må ikke bruges af formuen ud over almindelig formuepleje, såsom obligationer og aktier jf. § 5.3.